13.02.2018 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością opartego o normę PN-EN ISO 9001:2015

Dodano 16.2.2018

W 2016 roku została przetłumaczona na język polski nowa wersja normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością. Przejście na nową wersję normy stwarza z jednej strony nowe możliwości wykorzystania jej jako narzędzia planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem,  z drugiej wymaga nabyci nowych kompetencje ze strony kadry.

Jednodniowe szkolenie przygotowujące pracowników organizacji, które rozwijają systemy zarządzania oparte o normę do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego.

 _________________________________________________________________________________________________
 

CEL SZKOLENIA

Jednodniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do pełnienia roli audytora oraz podnoszące kompetencje w tym obszarze.
 

W TRAKCIE SZKOLENIA:

 • warsztaty prowadzone będą w oparciu o założenia przygotowane przez prowadzącego szkolenie prezentowane
 • wykorzystane będą przykłady (tzw. „cases”) procesów przedstawionych przez uczestników
 • wszystko podczas ćwiczeń i zajęć praktycznych

 

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby nadzorujące system zarządzania jakością;
 • Kierownictwo organizacji;
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania jakością;
 • Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Jakością

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Audit wewnętrzny – definicja.
 • Miejsce auditu w systemie zarządzania Organizacją.
 • Różnice między auditem a kontrolą oraz między auditem a nadzorem.
 • Rodzaje auditów.
 • Sporządzenie programu auditów 
 • Sporządzenie Planu auditu
 • Sporządzenie listy pytań kontrolnych
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego
 • Udokumentowanie niezgodności stwierdzonych w czasie auditu (Karta niezgodności)
 • Spotkanie zamykające - ustna ocena przebiegu i wyników auditu
 • Raport z auditu - formalna ocena przebiegu i wyników auditu
 • Podsumowanie szkolenia, udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników
 • Egzamin z tematyki objętej programem szkolenia

 

PROWADZĄCY: dr Jerzy Halicki

KOMPETENCJE

 • Auditor wiodący systemu zarządzania jakością od lipca 2005 r. (TUV Cert)
 • Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego od września 2013 r. (IRCA)
 • Auditor systemu efektywności energetycznej od maja 2015 (IRCA)
 • Auditor systemu zarządzania BHP/OHSAS od stycznia 2016 r. (IRCA)
 • Ekspert w obszarze ISO 14001 od maja 2013 r. (TUV Cert)
 • Ekspert w obszarze HACCP od maja 2002 r. (TUV Cert).
 • Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – nauczyciel akademicki przedmiotu „Mikroekonomia”
 • Wykładowca Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie – wykładowca przedmiotu „System zarządzania środowiskowego ”

 

SPECJALIZACJA

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw (ocena sprawności działania, rentowności, zadłużenia, płynności finansowej)
 • Analiza SWOT (silne oraz słabe strony organizacji, szanse rozwoju oraz możliwe zagrożenia utrudniające rozwój organizacji)
 • Identyfikacja i modelowanie procesów występujących w organizacjach (mega, procesy, projektowanie przebiegu procesów) 
 • Kompleksowe zarządzanie systemami opartymi o normy ISO, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz wewnętrznego systemu kontroli (szkolenia, konsulting, nadzór nad systemami)
 • Ocena zgodności działania organizacji z wymaganiami prawa obowiązującego w Polsce (diagnoza stanu faktycznego, opracowanie planu działań) 2014 - Auditor Wewnętrzny certyfikat nr E2/III/07/14 Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001:2011

 

UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH I PROJEKTACH UE

 • Udział w projekcie wdrożeniowym nadzorowanym przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów w 2013 r. pn. „Klient w centrum uwagi administracji” (identyfikacja i wdrożenie procesów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy oraz w Centralnym Biurze Informacji Podatkowej w Toruniu)
 • Udział w 2015 r. w auditach akredytacyjnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w województwie dolnośląskim - projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, jako wyodrębnionych organizacyjnie i rachunkowo jednostek podmiotów lub partnerstw/konsorcjów podmiotów, realizujących usługi wsparcia ekonomii społecznej, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na działania OWES.

 

TERMIN I MIEJSCE

Data: 13.03.2018

Godziny: 9:00-16:00

Miejsce: sala konferencyjna Inkubatora Biznesu i Nauki w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330

 

CENA

 • zgłoszenie do 28.02.2018 – 1.200 PLN netto
 • zgłoszenia po 28.02.2018 – 1.300 PLN netto
 • zgłoszenia grupowe (od 2-osób) – 1.100 PLN netto/osoba

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis kawowy podczas przerw
 • obiad

 

REJESTRACJA

https://auditor-2015.konfeo.com

 

+48 660 719 358

kontakt@architekt-biznesu.com